Doelstellingen

Het doel van Formaat is het bevorderen van:

  • Empowerment van mensen en groepen in een achterstands- en onderdrukte positie.
  • Participatie van mensen en groepen die onvoldoende aan de samenleving deelnemen of daarin belemmerd worden.
  • Bewustwording van mensen met betrekking tot algemene mensenrechten, neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, specifieke grondrechten in de samenleving en de daarmee verbonden waarden en normen in de onderlinge omgang.
  • Dialoog over maatschappelijk controversiële thema’s tussen individuen en groepen onderling evenals tussen burgers en de overheid.
  • Methodiekontwikkeling en -overdracht op het gebied van Participatief Drama, in het bijzonder op het gebied van het door Augusto Boal ontwikkelde “Theater van de Onderdrukten”.

Formaat tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Het ontwikkelen en exploiteren van een Werkplaats voor Participatief Drama en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  • Het ontwikkelen, maken en uitvoeren van forumtheatervoorstellingen, projecten en workshops, waarbij de omvorming van de toeschouwer of deelnemer tot “handelend protagonist” centraal staan.
  • Het geven van cursussen en trainingen, het organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten en het bevorderen van multiplicatie op het gebied van Participatief Drama, zowel nationaal als internationaal.
  • Het ontwikkelen en exploiteren van een productiebureau.
  • Alle andere activiteiten die aan het doel van de stichting in de meest ruime zin bevorderlijk kunnen zijn.